• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/

İstanbul Van Dayanışma Platformu

Video Arşivi
Araştırma Yazıları
Günün Sözü


TAM EKRAN YAPIN
Arkanıza Yaslanın 
Yumun Gözlerinizi..

 

Haftanın Kitabı

Muhteşem Resimler DEVAM

IslamicART 1    3
Hava Durumu
Takvim
Üyelik Girişi

Bankacılık Terimleri

BANKACILIK HİZMETLERİNDE SIK KULLANILAN TERİMLER

 

Alacak Belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmıs olan malın iadesi veya

hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan islemin iptali halinde kart hamilinin hesabına

alacak kaydedilmek üzere üye isyeri tarafından düzenlenen belgedir.

 

Alternatif Dağıtım Kanalları (Elektronik Bankacılık Hizmetleri): Elektronik kanallar

vasıtasıyla (telefon, internet, ATM vs.) bireysel ve kurumsal bankacılık mal ve hizmetlerinden

faydalanmayı ifade eder.

Anapara: Faiz hesaplamalarına esas alınan tutar.

Asgari Tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarıdır.

ATM: Otomatik Vezne Makinası

Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade

eder.

Banka Kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık

hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır.

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV): Bankaların, kullandırdıkları kredilere

islettikleri faiz tutarının belli bir oranı olarak hesapladıkları ve kredi kullanan taraftan tahsil

edilerek devlete ödedikleri vergi türü.

Çek Hesabı: Müsterinin talebine bağlı olarak banka tarafından bu hesaba bağlı çek karnesi

verilecek vadesiz tasarruf/ticari mevduat hesabını ifade eder.

Dekont: Bankacılıkta yapılan islemlerin (örneğin bir hesaba yatırılan ve çekilen tutarların)

muhasebe kayıtlarını gösteren ve müsterilere verilen bir belge.

Dönem Borcu: Hesap kesim tarihine kadar olusan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile

önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını ifade eder.

Efektif: Banknot olarak alınan tüm yabancı paralara verilen ortak ad.

Ek Hesap: Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili ürünün adını ifade eder.

Ek Kart: Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kisiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart

limitini asmamak kaydı ile verilen standart plastik kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart

numarasını ifade eder.

Ek Kart Hamili: Kredi kartı hamilinin talebi ile kendi kredi kartı hesabından harcama

ve/veya nakit çekme yetkisi verdiği gerçek kisiyi ifade eder.

Harcama Belgesi: Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan islemler ile ilgili olarak üye isyeri

tarafından düzenlenen, kart hamilinin islemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart

 

hamilinin kimliğinin bir kod numarası, sifre veya kimliği belirleyici baska bir yöntemle

belirlendiği haller dısında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi ifade eder.

Hesap: Banka nezdinde Yeni Türk Lirası (YTL), Yabancı Para (YP) veya kıymet

bulundurmak ve bunlarla bağlantılı araç ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla açılan,

kredisiz veya müsteriye tanınan limit içinde kredili olarak kullandırılan her türlü Mevduat

Hesaplarını, Yatırım Hesaplarını ve Kredi Kartı Hesaplarını ifade eder.

Hesap Cüzdanı: Banka ile müsteri arasındaki hesap iliskisini göstermek üzere banka

tarafından müsteri adına düzenlenen ve her islemde ibraz gereken ancak kıymetli evrak

niteliğinde olmayan belgedir.

Hesap Bildirim Cetveli: Banka tarafından posta, faks veya e-posta ile kredi kartı/kart sahibi

müsterilerine gönderilen harcama, nakit çekme, limit asım ücreti, gecikme faizi, komisyon,

kredi geri ödemesi, para çekme, para yatırma vb. Borç alacak tutarlarını gösteren hesap

hareketlerini bildirir listeyi ifade eder.

Hesap Kesim Tarihi: Kredi kartı hesap özetinin düzenlendiği tarihi ifade eder.

Hesap Özeti: Müsterinin talebi halinde gönderilen ve sözlesme kapsamındaki hesaplarla ilgili

alacak ve borç hareketlerini gösterir hesap dökümünü ifade eder.

İnternet Sifresi: Müsterinin internet bankacılığı ile islem yapmasını sağlayan özel numarayı

ifade eder.

Kart Çıkaran Kurulus: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile

diğer kurulusları ifade eder.

Kart Hamili: Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kisiyi

ifade eder.

Kartlı Sistem Kurulusu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart

çıkarma veya üye isyeri anlasması yapma yetkisi veren kurulusları ifade eder.

Kart Sifresi: Müsterinin Otomatik Vezne Makinası (ATM) ile kart islemlerini yapmasını

sağlayan özel numarayı ifade eder.

Katılım Bankası: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre özel cari ve katılma hesapları

yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluslar ile

yurt dısında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki subelerini ifade eder.

Katılım Fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap

ve katılma hesaplarında yer alan paralardır.

Katılma Hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından

doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden

belirlenmis herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti

edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF): Bankaların kullandırdıkları kredilere

isletilen faiz tutarının belli bir oranı olarak hesaplanan ve bankaların kredi kullanan taraftan

tahsil edip devlete ödedikleri bir fon türü. Ticarî ve tüketici kredileri için farklı oranlar

uygulanabilmektedir.

Kredi Kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı

sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder.

Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı kullanımından doğan borç ve alacak kayıtlarının izlenmesi

amacı ile kart girisini takiben sistem tarafından otomatik açılan hesabı ifade eder.

Kredi Kartı Limiti: Kredi kartı ile yapılabilecek alısveris ve nakit avans islemleri için tahsis

edilen toplan tutarı ifade eder.

Kredili Mevduat Hesabı: Vadesiz Mevduat Hesabına bağlı olarak açılan ve bankaca tanınan

limit içinde kullandırılacak kredi hesabını ifade eder.

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir sekilde halka duyurulmak suretiyle

ivazsız veya bir ivaz karsılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere

kabul edilen parayı ifade eder.

Mevduat Bankası: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre kendi nam ve hesabına mevduat

kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluslar ile yurt

dısında kurulu bu nitelikteki kurulusların Türkiye'deki subelerini ifade eder.

Muacceliyet: Borcun vadesinin gelmis olması diğer bir deyisle, borcun ödenmesi gereken

hale gelmis olmasıdır.

Mudi: Bankaya para yatıran kimse, mevduat sahibi.

steri: Adına/adlarına hesap açılan ve bankayla imzalanan sözlesme çerçevesinde açılan

her türlü hesap üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olan kisi/kisileri ifade eder.

steri Bilgi Formu/Basvuru Formu ve Talimat Mektubu: Müsterinin, bankanın

sözlesme kapsamında sunduğu veya aracılık ettiği hizmetlerden yararlanmak için bankaya

vereceği bilgi ve talimatlarını içeren ve sözlesmenin ayrılmaz parçası olan formlar ve talimat

mektuplarını ifade eder.

sterek Hesap: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kisinin ortak kullanması amacıyla

bankalarda açtırdıkları hesaplara “müsterek hesap”adı verilir. Müsterek hesaplar vadeli veya

vadesiz olabilir ve verilecek yazılı talimata göre müsterek imza ile veya münferiden

kullanılabilir.

steri Numarası: Müsterinin bankanın subeden ve sube dısı tüm kanallardan verdiği tüm

hizmetlere erisebilmesini sağlayan ve gerektiğinde kendisine sorulduğu zaman banka

görevlisine bildireceği kisiye özel numarayı ifade eder.

Nakit Ödeme Belgesi: Bankalarca veya yetkili üye isyerlerince banka kartı veya kredi kartı

hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod

numarası, sifre veya kimliği belirleyici baska bir yöntemle belirlendiği haller dısında kart

hamili tarafından imzalanan belgeyi ifade eder.

Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her

an geri çekilebilme özelliği tasıyan ve karsılığında hesap sahibine herhangi bir getiri

ödenmeyen fonların olusturduğu hesaplardır.

PIN (Kisisel Tanımlama Numarası) : Banka ve kredi kartlarında kart hamilinin hesabına

ulasmasını sağlayan numerik değerlerdir. Kisiye özel olup, kartın gerçek kart hamili

tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirler. PIN kodunun hiç kimseyle paylasılmaması

kartın güvenliği açısından çok önemlidir.

POS: Kredi kartları sisteminde satıs noktası terminallerine verilin isimdir.

Provizyon: Bankanın, is yerine islem tutarını ödemeyi garanti edebilmesi için kartın limitinin

uygun olup olmadığı, kartın kayıp-çalıntı kaydının bulunup bulunmadığının tesbiti

doğrultusunda telefon ve/veya elektronik olarak yapılan islem.

Slip: Kredi kartı ile yapılan alımlarda satıs belgesine verilen isimdir.

Son Ödeme Tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarını

gecikmeye düsmeden ödeyebileceği son günü ifade eder.

Uluslararası Kart Kurulusu: Bankanın üye olduğu veya ilerde üye olabileceği uluslarararsı

kredi kartı/banka kartı sistemine aracılık eden kurulusları ifade eder.

Üye İsyeri Anlasması Yapan Kurulus: Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak

amacıyla isyerleriyle anlasma yapan bankalar ya da kurulusları ifade eder.

Üye İsyeri: Üye isyeri anlasması yapan kuruluslar ile yaptığı sözlesme çerçevesinde kart

hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kisiyi

ifade eder.

Valör: Kredi ya da mevduat için banka tarafından faizin isletilmeye baslandığı tarihe denir.

WAP Bankacılığı: Mobil cihazlar ile internet üzerinden bankacılık hizmetlerinin

sunulmasıdır.

Muhteşem KomutanlarFinans - Borsa
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.486832.6170
Euro34.601234.7398
Köşe Yazıları

Diğer Linklerimiz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret23637931
Kim Kimdir?